Enne lepingu sõlmimist peab tarbija veenduma, et tema valitud teenus ja selle tingimused on talle sobilikud.Foto: Inspired Horizons Digital Marketing / Unsplash
Annaliisa Köss 8. detsember 2020 06:38
Muutunud elukorralduses on Eesti inimestel jätkuvalt mitmeid igapäevaelu puudutavaid küsimusi. Üheks neist ka see, kas spordiklubi lepingut saab koroonaviiruse leviku tõttu ennetähtaegselt lõpetada, kui ei soovi tervislikel kaalutlustel teenust kasutada või ka seetõttu, et rühmatreeninguid on lühemaks või vähemaks jäänud. Millised õigused tarbijal tänases olukorras on, selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) tarbimiskeskkonna kaubandustalituse jurist Elanara Nadžafova.

Spordiklubi teenuseid kasutava isiku ja spordiklubi kui kaupleja vahel on lepinguline võlasuhe ning leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik, seega on lühike vastus: ei saa. 

Esimese asjana tuleb üle vaadata lepingu tingimused, kus on välja toodud mõlema poole õigused ja kohustused, sealhulgas võimalik ennetähtaegne lepingu lõpetamine ning viis, kuidas saab lepingut lõpetada.

Üldjuhul peab kumbki lepingupool saama lähtuda sellest, et leping kehtib korralise lõppemiseni, s.t tähtaja saabumiseni. Spordiklubis saab treenida ka tähtajatult, tasudes liikmemaksu igakuiselt otsekorraldusega. Tähtajatut lepingut saab korraliselt üles öelda, seda aga etteteatamisajaga.

Spordiklubide, jõusaalide jmt puhul annab üks isik (nt spordiklubi omanik) teisele isikule (kliendile) õiguse kasutada sportimisala ja selles asuvaid seadmeid lepingu kestvuse jooksul, võttes arvesse mh spordiklubi sisekorraeeskirjast tulenevaid erisusi (nt spordiklubi lahtiolekuajad, tingimused), mis on üürileandja poolt kehtestatud.

Millal on tegemist vääramatu jõuga?

Kohustuse rikkumisega on tegu näiteks siis, kui asja ei ole võimalik lepinguga ettenähtud ulatuses ja korras kasutada. Kui spordiasutus on viibimiskeelu tõttu suletud, on tegu asja kasutamise takistusega, kuivõrd spordiasutust ei ole võimalik lepingus ettenähtud ulatuses ja korras kasutada. Eriolukorra ajal ei olnud võimalik spordiklubis käia liikumispiirangute tõttu ning seetõttu sai teha spordiklubile ettepaneku, et viibimiskeelu aja eest kuutasu ei arvestataks. Samuti võis nõuda kuutasu hinna alandamist viibimiskeeluga võrdelises osas. Veel oli üheks õiguskaitsevahendiks lepingu ülesütlemine, kuna tarbijal oli õigus vääramatu jõu tõttu leping lõpetada.

Erakorralise ülesütlemisega saab lepingut lõpetada ainult erakorralise asjaolu esinemisel, mida peab aga tõendama. Üldiselt pakuvad spordiklubid nii rühmatreeninguid kui ka jõusaali kasutamise võimalusi, mistõttu ei lähe rühmatreeningute vähendamine erakorralise ülesütlemise asjaolude alla. Samuti ei ole erakorraline ülesütlemine olukord, kus tarbija viitab koroonaviirusele ning tervislikel kaalutlustel spordiklubis enam käia ei soovi. Kui isikul on kahtlus spordiklubi tervisenõuete täitmise osas, saab ta pöörduda terviseameti poole.

Oluline on ära märkida, et lepingulises vaidluses ei saa TTJA anda hinnangut ning võtta kindlat seisukohta, kuivõrd selleks on vajalik lisaks lepingutingimustele teada ka muid olulist tähtsust omavaid asjaolusid.

Pane tähele!

Enne lepingu sõlmimist peab tarbija veenduma, et tema valitud teenus ja selle tingimused on talle sobilikud. Tähtajaliste lepingute puhul on tavapärane, et võetud kohustust tuleb täita kuni tähtaja saabumiseni. Enne lepingu sõlmimist tuleb lugeda tähelepanelikult lepingu tingimusi, millistel alustel kokkulepe sõlmitakse.